Weksel – do czego służy?

Istnieje wiele różnych typów papierów wartościowych. Jednym z nich jest weksel. Dokument ten jest najczęściej stosowany jako zabezpieczenie umowy, która jest zawierana pomiędzy określonymi stronami. Najczęściej weksle zwiększają bezpieczeństwo umów profesjonalnych. Jest to pewnego rodzaju gwarancja terminowej spłaty zobowiązania finansowego przez wystawiającego lub osobę, która została wskazana przez wystawcę.

Wspomniany wyżej dokument jest środkiem płatniczym kredytowym w formie zabezpieczającej lub obiegowej. Za pośrednictwem weksla można brać kredyt lub pożyczkę i na tym polega jego funkcja płatnicza. Funkcja zabezpieczająca oznacza konieczność spłaty zobowiązania w uzgodnionym terminie, natomiast funkcja obiegowa pozwala na wykorzystanie weksla do zapłacenia jakiejś należności. Dokument ten ułatwia egzekucję sądową o ile dłużnik jest wypłacalny. Weksle stanowią zabezpieczenie pożyczek prywatnych. Więcej informacji na ten temat, znajduje się w artykule – Jak działają pożyczki prywatne.

Warunki zachowania ważności weksla

Aby opisywany dokument zachował ważność zgodnie z prawem, powinien:

  • mieć formę pisemną,
  • zawierać nazwę weksel napisaną w języku, w którym sporządzony został cały dokument, 
  • mieć wpisany termin płatności,
  • miejsce płatności,
  • bezwarunkowe przyrzeczenie wpłacenia oznaczonej kwoty,
  • nazwisko osoby, która ma otrzymać płatność 
  • datę i miejsce wystawienia weksla.

Jeśli dokument nie będzie posiadał któregoś z powyższych elementów to można go uznać za nieważny.

Sprawdź, jakie zabezpieczenie stanowi umowa chwilówki.

Kto może podpisać weksel?

Weksle wystawiane przez osobę prawną są podpisywane przez jej upoważnionego przedstawiciela (np. przez prezesa zarządu). Oprócz tego dokument ten musi zawierać pieczątkę firmy. Jeśli mamy do czynienia ze spółką cywilną to dokument taki jest podpisywany przez wszystkich wspólników jeśli razem są zobowiązani do spłaty lub przez osoby, których dane zobowiązanie dotyczy. W przypadku spółek cywilnych i weksli, odpowiedzialność za nie biorą tylko osoby, których podpisy widnieją na takich dokumentach.

Jeśli, chcesz skorzystać z pomocy parabanków, sprawdź jak unikać nieuczciwych firm pożyczkowych.

Rodzaje weksli

W zależności od dłużnika, wyróżnia się weksle własne (sola) lub trasowane (ciągnione). W przypadku wersji własnej to wystawca jest zobowiązany do zapłaty kwoty określonej w dokumencie, a w przypadku weksla trasowanego, wystawca wskazuje osobę (trasenta) odpowiedzialną za uregulowanie należności na rzecz wyznaczonego kontrahenta (remitenta). Istnieją też tak zwane weksle in blanco bez wpisanej kwoty transakcji, które najczęściej służą do zabezpieczania interesów pożyczkodawców i kredytodawców. Jest to alternatywa dla kaucji ciesząca się dużą popularnością ze względu na fakt, że w przypadku takiego weksla nie są zamrażane żadne środki finansowe.